niklova huta Sered

Celé znenie petície

Z ČIERNEJ NA ZELENÚ

PETÍCIA ZA RIEŠENIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ Sereď – Niklová huta – areál bývalého podniku a skládka lúženca (SK/EZ/GA/221 a SK/EZ/GA/222)

Vážení páni ministri, obraciame sa na Vás s touto petíciou v snahe upriamiť Vašu pozornosť na dlhodobo neriešený ekologický problém nášho regiónu.
Dedičstvo Niklovej huty v Seredi trápi už niekoľko generácií obyvateľov a napriek rôznym snahám je dodnes, takmer 30 rokov od ukončenia činnosti niklovej huty, situácia stále kritická.


Hoci existujú štúdie o znečistení prachovými polymetalickými časticami v rádiuse až 50 kilometrov, o znečistení pôdy aj podzemnej pôdy, ale aj o rôznych chronických ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia do ovzdušia a vody, jediným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie, mapy enviro záťaží a plánované opatrenia s prísľubmi na riešenie. Už 30 rokov sa nedarí orgánom štátnej správy riešiť jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku. Milióny ton jemného prachu, kontaminovaná pôda, znečistená podzemná voda či nemonitorované podložie v areáli bývalej niklovej huty sú naďalej neriešené, vydanému napospas živlom.


My občania však s týmto bremenom žijeme každý deň a desiatky rokov počúvame rôzne dôvody, prečo sa s daným problémom nedá nič robiť.
Prichádzame preto s návrhom prvých krokov, ktoré žiadame, aby boli v čo najkratšom čase vykonané. Najmä z dôvodu ochrany zdravia nás, obyvateľov regiónu ale aj budúcich generácií.

Žiadame:

  1. Analyzovať aktuálny právny stav environmentálnych záťaží a zabezpečiť dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich z požiadaviek zákona a schváleného štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.
  2. Zabezpečiť rozšírený a funkčný monitoring kvality ovzdušia, podzemných vôd a pôdy, zabezpečiť dohľad a pravidelné vyhodnocovanie potenciálnych rizík spojených s haldou lúženca a areálom bývalej niklovej huty.
  3. Vypracovať analýzu vplyvu environmentálnych záťaží na kvalitu verejného zdravia, so zameraním najmä na choroby dýchacieho ústrojenstva, onkologické ochorenia a výskyt alergií.
  4. Vypracovať komplexný projekt rekultivačných a sanačných opatrení spolu s časovým harmonogramom tak, aby sa eliminovalo sekundárne znečisťovanie vôd, pôdy a ovzdušia.
  5. Pripraviť a spustiť financovanie sanačných prác v čo najkratšom možnom čase.

Žiadame Vás, aby orgány štátnej moci synergicky spolupracovali v prospech riešenia tohto problému občanov, aby ste sa stali garantmi transparentnosti všetkých aktivít a dohliadali na koordináciu prijímaných opatrení v prospech nás, občanov. Veríme, že spoločnými silami dosiahneme to, že už aj my, nielen budúce generácie, budeme môcť v našom regióne dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a zbierať v záhrade ovocie a zeleninu z pôdy, ktorá nebude znehodnotená znečistením.

Petičný výbor:

  1. Viliam Javor, Krásna 1288/8, 926 01, Sereď, zástupca petičného výboru
  2. Bc. Miroslava Sabová Dudášová, Svätoplukova 2030/1, 926 01, Sereď, člen petičného výboru
  3. Mgr. Michaela Pastorková, Lipová 2416/19, 926 01, Sereď, člen petičného výboru
  4. Ing. Ondrej Kurbel, Malá 2654/29, 92601, Sereď, člen petičného výboru
  5. Mgr. Zuzana Šutová, PhD., Hlavná 992/47, 92401, Galanta, člen petičného výboru